Danske dommere skal ikke gå med aviser

Blandt Højesterets dommere har de 17 et bijob. Blandt 56 dommere i Østre Landsret har de 45 et bijob, og blandt 39 dommere i Vestre Landsret har de 32 et bijob.

Dommernes mange bijob har givet anledning til kritik. Eksempelvis har professor, dr. jur. Eva Smith udtalt: »Jeg synes, det er uheldigt. Det ville efter min mening være bedre, hvis især højesteretsdommere koncentrerede sig om det meget betydningsfulde job, de har, og brugte deres kræfter på det fremfor alt muligt andet.«

Bijobbene har indflydelse på kvaliteten af dommernes arbejde. Den tidligere formand for Skatterådet, advokat Lida Hulgaard, har udarbejdet en statistik, af hvilken det fremgår, at gennem en 10 års periode har de skattepligtige kun fået medhold i ca. 15 % af sagerne i Højesteret og landsretterne. Det kan være vanskeligt at bringe sig på omgangshøjde med statens advokat, hvis man ikke har tid til at forberede sig ordentligt.

Får dommerne for lidt i løn? Dommerfuldmægtig fra Københavns Byret demonstrerer foran Forligsinstitutionen

Ses der på de enkelte dommeres vota, viser Lida Hulgaards undersøgelse, at fire af Højesterets dommere ikke i nogen sag har givet den skattepligtige medhold. I Østre Landsret findes der tre dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skattepligtig medhold i noget. I Vestre Landsret er der fem dommere, hvis medholdsprocent er nul.

Oplysningerne om dommernes bijob er at finde i Bibeskæftigelsesnævnet: Årsberetning 2017. Eva Smith har udtalt sig i Sine Riis Lund: Dommere tjener rekordstort på at bijobbe, Altinget.dk, 9. maj 2018. Lida Hulgaards undersøgelse er gengivet i Tidsskrift for Skatter og Afgifter, nr. 8, 2014, s. 838-847, og er kommenteret af Højesteretspræsident Børge Dahl i Tidsskrift for Skatter og Afgifter, nr. 11, 2014, s. 1189-1190.

Hans Chr. Spies | spies@hcspies.dk